Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin pomocy materialnej - dotoranci

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 33

 

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006 r.

 

 

w sprawie: Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zmianami),  stanowi si?, co nast?puje :

 

§ 1

Wprowadza si? Regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, jak w za??czniku do niniejszego Zarz?dzenia.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2006 roku.

 

Za?. do Zarz?dzenia nr 33

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 31 pa?dziernika 2006r.

 

Z A R Z ? D Z E N I E Nr 25

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 5 lipca 2007 roku

 

zmieniaj?ce Zarz?dzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku  w sprawie Regulaminu ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy  materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zmianami) oraz Rozporz?dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni; w „Regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowi?cym za??cznik do zarz?dzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 pa?dziernika 2006 roku wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

§ 1

1.      W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Stypendia, o których mowa w § 1 pkt. 1-5 przyznawane s? na rok akademicki.”

2.      W § 3 po ust. 3 dodaje si? ust. 3a w brzmieniu:  „Wysoko?? ka?dego ze ?wiadcze? pomocy materialnej, o których mowa w § 1, nie mo?e by? ni?sza ni? 10% i wy?sza ni? 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”

3.      W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Od decyzji Wydzia?owej Komisji Stypendialnej przys?uguje doktorantowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwo?anie sk?ada si? za po?rednictwem w?a?ciwej komisji stypendialnej.”

4.      W § 5 ust. 9 skre?la si?

5.      W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Doktorant traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:

1)      w przypadku skre?lenia z listy doktorantów,

2)      po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

3)      w przypadku rezygnacji z otrzymanych ?wiadcze?,

4)      gdy zosta? zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

5)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      gdy uzyska? pomoc materialn? na podstawie nieprawdziwych danych.”

6.   W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Minimalna kwota stypendium socjalnego nie mo?e by? ni?sza ni? 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”

7.      W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, sk?ada do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonej formy pomocy materialnej, w terminie: do 20 pa?dziernika danego roku akademickiego.”

8.      W § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletno?ci z?o?onego wniosku i przekazuje go organowi przyznaj?cemu ?wiadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczno?ci poprawienia lub uzupe?nienia wniosku.”

9.      W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie do kierownika studiów doktoranckich wniosku z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci w terminie do 20 pa?dziernika danego roku akademickiego.”

10.  W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych przyznawane jest na rok akademicki”.

11.  W § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?c? im liczb? punktów:

1)   Wycena ?redniej ocen egzaminów i zalicze? obj?tych programem studiów doktoranckich w zaokr?gleniu do dwóch miejsc po przecinku:

5,00 – 4,75 – 4 pkt.

4,74 -  4,50 – 3 pkt.

4,49 – 4,24 – 2 pkt.

4,25 – 4,00 – 1 pkt

2)   Wycena post?pu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a)      autor lub wspó?autor oryginalnej pracy twórczej lub pracy przegl?dowej opublikowanej w czasopi?mie z Listy Filadelfijskiej  o podwy?szonej punktacji og?oszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego – 4 pkt.

b)      realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego – 4 pkt.

c)      realizacja grantu uczelnianego lub innego projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego – 2 pkt.

d)      autor lub wspó?autor publikacji w j?zyku obcym – 2 pkt.

e)      autor lub wspó?autor publikacji w j?zyku polskim – 1 pkt

f)       autor lub wspó?autor rozdzia?u w pracy zbiorowej, redakcja ksi??ki – 2 pkt.

g)      aktywny udzia? w konferencjach lub cyklicznych konferencjach kó? naukowych (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

h)      zrealizowany sta? naukowy (trwaj?cy nie krócej ni? 3 miesi?ce) – 1 pkt

i)        otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt.

3)   Wyceny punktowej post?pu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a,c,d,e,f,g dokonuje si? wg zasady: liczba punktów przemno?ona przez liczb? wskazanych osi?gni?? naukowych.

4)   Wycena zaanga?owania w prac? dydaktyczn? – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika wydzia?owej jednostki organizacyjnej (dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zak?adu (kliniki), w której doktorant realizowa? zaj?cia dydaktyczne:

- II rok studiów – maksymalnie 1 pkt

- III – IV roku studiów – maksymalnie 3 pkt.

12.  W § 13 ust. 18 otrzymuje brzmienie: „ Stypendium za wyniki w nauce nie mo?e by? przyznane doktorantowi przebywaj?cemu na urlopie. Je?eli doktorant uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce, wyp?at? stypendium wstrzymuj? si? z dat? rozpocz?cia urlopu, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek doktoranta z?o?ony do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej za po?rednictwem Wydzia?owej Komisji Stypendialnej, w wysoko?ci zgodnej z decyzj? o przyznanym stypendium.”

13.  W § 13 ust. 20 otrzymuje brzmienie: „Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, sk?ada do kierownika studiów doktoranckich wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie stypendium, w terminie:

14.  do 20 pa?dziernika danego roku akademickiego.

15.  W § 13 dodaje si? ust. 21 w brzmieniu: „ Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje sprawdzenia kompletno?ci z?o?onego wniosku i przekazuje go organowi przyznaj?cemu ?wiadczenia pomocy materialnej. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, kierownik studiów doktoranckich informuje doktoranta o konieczno?ci poprawienia lub uzupe?nienia wniosku.”

16.  W § 16 skre?la si? ust. 1 i 2.

 

§ 2

Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania, z moc? od 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

 Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

R E G U L A M I N

 

USTALANIA WYSOKO?CI, PRZYZNAWANIA I WYP?ACANIA ?WIADCZE? POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

 

ROZDZIA? I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 

Doktorant mo?e ubiega? si? o pomoc materialn? ze ?rodków przeznaczonych na ten cel w formie:

1)      stypendium socjalnego,

2)      stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

3)      stypendium za wyniki w nauce,

4)      stypendium na wy?ywienie,

5)      stypendium mieszkaniowego,

6)      zapomogi.

 

§ 2

 

 1. Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? powo?uje dziekan, a Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? rektor.
 2. Nadzór nad dzia?alno?ci? Wydzia?owej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej sprawuj? odpowiednio dziekan albo rektor.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan albo rektor mog? uchyli? decyzj? komisji stypendialnej lub odwo?awczej komisji stypendialnej, niezgodn? z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) lub z niniejszym regulaminem.

 

§ 3

 

 1. Doktorant mo?e otrzymywa? stypendia, o których mowa w § 1 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesi?cy.
 2. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wy?ywienie, przyznawane jest na semestr, natomiast stypendium za wyniki w nauce  na rok akademicki.
 3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wyp?acane s? co miesi?c. Pierwsze ?wiadczenia w danym roku akademickim wyp?acane s? nie wcze?niej ni? 14 dni od podj?cia decyzji o przyznaniu ?wiadcze? pomocy materialnej przez komisje, o których mowa w § 2 ust. 1.
 4. ??czna miesi?czna wysoko?? stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 5 nie mo?e by? wi?ksza ni? 90% najni?szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesi?cu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 5. Doktorant, b?d?cy jednocze?nie studentem innego kierunku, mo?e otrzyma? stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4-6 tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem wed?ug w?asnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt. 3 i stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych na ka?dym z nich.

 

§ 4

1.      Kwot?:

1)      stypendium socjalnego,

2)      stypendium na wy?ywienie,

3)      stypendium mieszkaniowego,

4)      stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych,

5)      stypendium za wyniki w nauce,

ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?
do 31 pa?dziernika danego roku akademickiego.

 

§ 5

 

1.      W sk?ad Wydzia?owej Komisji Stypendialnej wchodz?:

1)      kierownik studiów doktoranckich wydzia?u,

2)      do trzech doktorantów z wydzia?u, (delegowanych przez w?a?ciwy organ samorz?du doktorantów)

3)      pracownik ds. studiów doktoranckich wydzia?u.

2.      W sk?ad Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej wchodz?:

1)      prorektor do spraw kszta?cenia,

2)      przewodnicz?cy Rady Samorz?du Doktorantów,

3)      przedstawiciel doktorantów z ka?dego wydzia?u prowadz?cego studia doktoranckie, (delegowanych przez w?a?ciwy organ samorz?du doktorantów)

4)      pracownicy delegowani przez rektora.

 

3.      Wydzia?owa Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna wybiera ze swojego sk?adu:

1)      przewodnicz?cego,

2)      zast?pc? przewodnicz?cego,

3)      sekretarza.

4.      Decyzje Wydzia?owej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów i podpisuj? je przewodnicz?cy komisji lub dzia?aj?cy z ich upowa?nienia wiceprzewodnicz?cy.

5.      Od decyzji Wydzia?owej Komisji Stypendialnej przys?uguje doktorantowi prawo odwo?ania si? do Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomo?ci informacji o ?wiadczeniach przyznanych przez Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn?. Do decyzji podj?tych przez komisj? stypendialn? i odwo?awcz? komisj? stypendialn? maj? zastosowanie przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego oraz przepisy o zaskar?aniu decyzji do s?du administracyjnego.

6.      Z prac komisji, o których mowa w ust. 1 i 2 ka?dorazowo sporz?dza si? protokó?, który podpisuj? cz?onkowie komisji.

7.      Wyznaczony pracownik wydzia?u ds studiów doktoranckich przygotowuje listy przyznanych ?wiadcze? na podstawie orygina?u protoko?u komisji stypendialnej, podpisanego przez osoby bior?ce udzia? w posiedzeniu.

8.      Listy przyznanych ?wiadcze? zatwierdza odpowiednio dziekan i rektor.

9.      Informacja o przyznanych ?wiadczeniach powinna by? podana doktorantom poprzez wywieszenie listy z numerem albumu doktoranta lub kodu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.

10.  Wyp?ata przyznanych ?wiadcze? pomocy materialnej nast?puje na rachunek bankowy doktoranta.

 

 

ROZDZIA? II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 6

 

 1. ?wiadczenia, o których mowa w § 1 przyznawane s? przez Wydzia?owe Komisje Stypendialne oraz Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?, na pisemny wniosek doktoranta.
 2. Doktorant traci prawo do przyznanych ?wiadcze?:

1)      z chwil? skre?lenia z listy doktorantów,

2)      w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)      po zdezaktualizowaniu si? przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)      w przypadku rezygnacji z otrzymywanych ?wiadcze?,

5)      gdy zosta? zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)      gdy uzyska? pomoc materialn? na podstawie nieprawdziwych danych.

 

3. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego w przypadku rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni? dom studencki.

 

 

ROZDZIA? III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WY?YWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 7

 

 1. Doktorant znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzyma? stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe.
 2. Wysoko?? dochodu uprawniaj?cego doktoranta do ubiegania si? o stypendium socjalne, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowe, ustala rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?., z tym ?e miesi?czna wysoko?? tego dochodu na osob? w rodzinie doktoranta nie mo?e by? ni?sza ni? kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo?ecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 64, poz.565) oraz wy?sza ni? suma kwot okre?lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami).
 3. Wysoko?? stypendium socjalnego ustalana jest w zale?no?ci od dochodu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
 4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.
 5. Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego , sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie okre?lonych form pomocy materialnej, w terminach:

1)      do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – w semestrze letnim.

 1. Pracownik wydzia?u ds. studiów doktoranckich zobowi?zany jest do sprawdzenia kompletno?ci dokumentacji wniosku oraz prawid?owo?ci jego wype?nienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawid?owo wype?niony, pracownik okre?la niezb?dne poprawki i uzupe?nienia. Doktorant uzupe?nia dokumentacj?
  do 27 pa?dziernika w semestrze zimowym oraz do 8 marca w semestrze letnim danego roku akademickiego.
 2. Wniosek nieprawid?owo wype?niony,  niekompletny lub z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

§ 8

 

1.      Doktorant studiów stacjonarnych znajduj?cy si? w trudnej sytuacji materialnej mo?e otrzymywa? stypendium mieszkaniowe z tytu?u:

1)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki, je?eli codzienny dojazd z miejsca sta?ego zamieszkania do uczelni uniemo?liwia?by lub w znacznym stopniu utrudnia?by studiowanie,

2)     zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni? dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracuj?cego ma??onka i dzieci doktoranta.

2.      Doktorant studiów stacjonarnych ubiegaj?cy si? o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytu?u zamieszkiwania w obiekcie innym ni? dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego do??cza kserokopi? umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzaj?cy tymczasowe zameldowanie. Powy?szy wymóg stosuje si? odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracuj?cego ma??onka i dzieci doktoranta.

 

§ 9

 

 1. Wysoko?? ?redniego miesi?cznego dochodu netto na jedn? osob? w rodzinie doktoranta ustala si? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami, z uwzgl?dnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrze?eniem, ?e do dochodu nie wlicza si?:

a)      dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. c, je?eli doktorant jest samodzielny finansowo,

b)      ?wiadcze?, o których mowa w § 1 ust.1,

c)      ?wiadcze? otrzymywanych na podstawie Dzia?ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

d)      ?wiadcze? pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

 1. Przeci?tny miesi?czny dochód przypadaj?cy na osob? w rodzinie doktoranta ustala si? na podstawie:

1)      o?wiadczenia doktoranta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie cz?onków rodziny, do której zalicza si?:

a)      doktoranta,

b)      ma??onka doktoranta, a tak?e b?d?ce na utrzymaniu doktoranta lub jego ma??onka dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

c)      rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i b?d?ce na ich utrzymaniu dzieci niepe?noletnie, dzieci pobieraj?ce nauk? do 26 roku ?ycia, a je?eli 26 rok ?ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko?czenia, oraz dzieci niepe?nosprawne bez wzgl?du na wiek,

2)      za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny podlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez w?a?ciwy urz?d skarbowy, zawieraj?cy informacje o:

a)      dochodzie,

b)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)      wysoko?ci nale?nego podatku,

3)      o?wiadcze? i za?wiadcze? o dochodzie ka?dego cz?onka rodziny niepodlegaj?cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)      o?wiadcze? o deklarowanych dochodach osi?ganych przez osoby podlegaj?ce przepisom o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne zawieraj?cych w szczególno?ci informacje o:

a)      wysoko?ci dochodu,

b)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne odliczonych od dochodu,

c)      wysoko?ci sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)      wysoko?ci i formie op?acanego podatku dochodowego,

e)      wysoko?ci dochodu po odliczeniu nale?nych sk?adek i podatku,

5)      dokumentów niezb?dnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a)      za?wiadczenia o ucz?szczaniu rodze?stwa doktoranta oraz dzieci doktoranta lub dzieci jego wspó?ma??onka do szko?y ponadgimnazjalnej lub szko?y wy?szej,

b)      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego rozwód lub separacj? doktoranta lub rodziców (prawnych opiekunów) doktoranta,

c)      za?wiadczenia z urz?du pracy o zarejestrowaniu b?d? nie zarejestrowaniu cz?onka rodziny doktoranta  oraz za?wiadczenia o wysoko?ci przyznanego zasi?ku,

d)      prawomocnego wyroku s?du rodzinnego orzekaj?cego alimenty lub sporz?dzonej notarialnie ugody w sprawie wysoko?ci alimentów.

 1. W przypadku, gdy cz?onek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i ponosi op?at? za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje si? kwot? ponoszonej op?aty i nie ujmuje si? tej osoby w sk?adzie rodziny doktoranta.
 2. W przypadku, gdy cz?onek rodziny doktoranta przebywa w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie i nie ponosi op?aty za pobyt, ustalaj?c dochód rodziny w przeliczeniu na osob? nie uwzgl?dnia si? osoby przebywaj?cej w instytucji zapewniaj?cej ca?odobowe utrzymanie.
 3. W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si? na podstawie powierzchni u?ytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysoko?ci przeci?tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og?aszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pó?n. zmian.).
 4. W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje si? z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si?.
 5. W przypadku osób rozliczaj?cych si? z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z pó?n. zmian.), uwzgl?dnia si? dochód deklarowany w o?wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.
 6. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala si? na wniosek doktoranta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód,
  a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powi?kszonego o uzyskany dochód.
 7. Doktorant jest samodzielny finansowo, je?eli on lub jego ma??onek spe?nia ??cznie nast?puj?ce warunki:

a)      posiada? sta?e ?ród?o dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)      posiada sta?e ?ród?o dochodów w roku bie??cym,

c)      jego miesi?czny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za prac? pracowników, og?aszanego na podstawie odr?bnych przepisów,

d)      nie z?o?y? o?wiadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

 1. Wysoko?? dochodu na cz?onka rodziny w przypadku ma??e?stw doktoranckich, tj. takich, w których obydwoje ma??onkowie s? doktorantami, ustalana jest oddzielnie dla ka?dego z ma??onków na podstawie dochodów rodziców, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.
 2. Je?eli ma??onek doktoranta nie b?d?cy doktorantem nie uzyskuje ?adnych dochodów, sytuacj? materialn? doktoranta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby ma??onka do rodziny doktoranta, z zastrze?eniem postanowie? ust. 9.
 3. Je?eli w rodzinie doktoranta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zosta?o zas?dzone ?wiadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, ?e drugi z rodziców dziecka nie ?yje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie ?wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta?o oddalone), sytuacj? materialn? doktoranta okre?la si? na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny doktoranta.
 4. W semestrze letnim ?wiadczenia przyznaje si? na podstawie wniosków oraz dokumentów z?o?onych w semestrze zimowym oraz druku o?wiadczenia doktoranta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, doktorant jest zobowi?zany do ponownego z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych dochód.

 

§ 10

 

 1. W sytuacjach budz?cych w?tpliwo?ci odno?nie wiarygodno?ci przedstawionych dokumentów, o mo?liwo?ci przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wy?ywienie i stypendium mieszkaniowego, decyduje trudna sytuacja materialna doktoranta, znajduj?ca potwierdzenie w ocenie ?rodowiska, dokonana na podstawie wywiadu ?rodowiskowego, przeprowadzonego przez Wydzia?ow? Komisj? Stypendialn? lub Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn?.
 2. Sytuacj? materialn? doktoranta i rodziny doktoranta ocenia si?, bior?c pod uwag? obowi?zek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
 3. W uzasadnionych przypadkach mo?na ??da? od doktoranta innych dokumentów, okre?laj?cych sytuacj? materialn?.
 4. Fakt samodzielnego zamieszkiwania ma??e?stwa doktoranckiego lub doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowi?zku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi równie? podstawy do uznania dochodowo?ci tych doktorantów za zerow?.

 

§ 11

 

W przypadku podania nieprawdziwych danych, maj?cych wp?yw na ustalenie wysoko?ci stypendiów, doktorant ponosi odpowiedzialno?? karn? i odpowiedzialno?? dyscyplinarn?.

 

 

ROZDZIA? IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH

 

§ 12

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych mo?e otrzyma? doktorant z tytu?u niepe?nosprawno?ci potwierdzonej aktualnym orzeczeniem w?a?ciwego organu.
 2. Warunkiem ubiegania si? o stypendium jest z?o?enie w dziekanacie wniosku

z do??czonym orzeczeniem ustalaj?cym stopie? niepe?nosprawno?ci, w terminach:

1) do 20 pa?dziernika – w semestrze zimowym,

2) do 1 marca – w semestrze letnim.

 1. Stypendium specjalne dla osób niepe?nosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru.
 2. Wysoko?? stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych okre?la Rektor w porozumieniu z Uczelnian? Odwo?awcz? Komisj? Stypendialn? na pocz?tku ka?dego roku akademickiego.
 3. Wniosek nieprawid?owo wype?niony, niekompletny lub z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

 

 

ROZDZIA? V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 13

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich mo?e by? przyznane doktorantowi, który osi?gn?? bardzo dobre lub dobre wyniki w post?powaniu rekrutacyjnym.
 2. Podstaw? przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich jest ?rednia ocen uzyskana w post?powaniu rekrutacyjnym, przy czym ?rednia ocen nie mo?e by? ni?sza ni? 4,0. Stypendium otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium mo?e by? przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzaj?cym przyznanie stypendium spe?ni? ??cznie nast?puj?ce warunki:

1)      uzyska? bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów obj?tych programem studiów doktoranckich (max 4 pkt)

2)      wykaza? si? post?pami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej (max 15 pkt)

3)      wykaza? si? szczególnym zaanga?owaniem w pracy dydaktycznej (max 3 pkt)

 1. Stypendium mo?e by? przyznane doktorantowi, który uzyska?  co najmniej 8 pkt w skali od 0 do 22 punktów.
 2. Ustala si? nast?puj?ce kryteria merytoryczne i odpowiadaj?c? im maksymaln? liczb? punktów:

1)      Wycena ?redniej ocen egzaminów i zalicze? obj?tych programem studiów doktoranckich

5,00 - 4,50 – 4 pkt

4,49 - 4,00 – 3 pkt

2)      Wycena post?pu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej

a)      wspó?autor w publikacji o zasi?gu mi?dzynarodowym lub z Listy Filadelfijskiej­– 4 pkt

b)      realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego lub UWM w Olsztynie – 4 pkt

c)      przygotowanie publikacji (potwierdzenie przyj?cia do druku) – 2 pkt

d)      wspó?autor w publikacji o zasi?gu krajowym – 1 pkt

e)      aktywny udzia? w konferencjach (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

f)        otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt

g)      zrealizowany sta? naukowy –1 pkt

3) Wycena zaanga?owania w prac? dydaktyczn? - uzyskanie pozytywnej opinii

kierownika katedry, w której doktorant realizowa? zaj?cia dydaktyczne:

- po zaliczeniu I roku studiów – max 1 pkt

- od II do IV roku studiów – max 3 pkt

 1. Efekty dzia?alno?ci naukowej doktorant mo?e przedstawi? do oceny przez komisj? stypendialn? tylko raz za ubieg?y rok akademicki.
 2. Na podstawie powy?szych kryteriów  Wydzia?owe Komisje Stypendialne sporz?dzaj? listy rankingowe i przekazuj? Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Ostatecznej kwalifikacji dokonuje Uczelniana Komisja Stypendialna.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów  stypendium otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów danego roku. Próg 20% mo?e by? zwi?kszony przez Uczelnian? Komisj? Stypendialn? do 25%.

9.      Maksymaln? kwot? stypendium za wyniki w nauce ustala rektor na ka?dy rok akademicki.

10.  Doktorantom, którzy zostali przyj?ci na studia przed 1 pa?dziernika 2006 roku przy wycenie o której mowa w  ust. 3 pkt 1 stosuje si? maksymaln? liczb? punktów.

 1. W ?redniej ocen o której mowa w  ust. 3 pkt 1 za dany rok akademicki, uwzgl?dnia si? oceny z egzaminów i zalicze? przedmiotów w danym roku akademickim, obowi?zuj?cych do zaliczenia roku studiów. ?redni? ocen oblicza si? do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy obliczaniu ?redniej ocen nie uwzgl?dnia si? ocen z przedmiotów realizowanych (za zgod? kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.
 3. W ?redniej ocen uwzgl?dnia si? wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa
  w ust. 11, licz?c ka?d? ocen? niedostateczn? wpisan? przez egzaminatora.

 

 

 1. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu - w ?redniej uwzgl?dnia si? zero punktów.
 2. ?rednia ocen za semestr powtarzany warunkowo sk?ada si? z:

- ocen przedmiotów powtarzanych,

- ocen przedmiotów, które obejmuje dany rok akademicki – pod warunkiem, ?e zosta?y one wcze?niej zaliczone.

 1. ?redni? ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie.

Prawid?owo?? jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

 1. Student nie mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce, w przypadku wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.
 2. Stypendium za wyniki w nauce zostaje wstrzymane w przypadku korzystania przez doktoranta z urlopu z dat? rozpocz?cia urlopu.
 3. Doktorant mo?e otrzyma? stypendium za wyniki w nauce przez okres nie d?u?szy ni? nominalny czas trwania studiów.
 4. Doktorant ubiegaj?cy si? o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, sk?ada we w?a?ciwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj?cymi przyznanie stypendium za wyniki w nauce, w terminie do 20 pa?dziernika danego roku. Wniosek nieprawid?owo wype?niony, niekompletny lub z?o?ony po terminie pozostawia si? bez rozpatrzenia.

 

 

ROZDZIA? VI

ZAPOMOGI

§ 14

 

 1. Zapomoga jest form? dora?nej bezzwrotnej pomocy dla doktoranta i mo?e by? przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalaz? si? przej?ciowo w trudnej sytuacji materialnej, któr? nale?y udokumentowa?.
 2. Doktorant mo?e otrzyma? zapomog?, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 3. Doktorant mo?e otrzyma? tylko jedn? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia.
 4. Doktorant, b?d?cy jednocze?nie studentem innego kierunku, mo?e otrzyma? zapomog? z tytu?u tego samego zdarzenia  tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem.
 5. Zapomog? przyznaje Wydzia?owa Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta, a w przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania od jej decyzji – Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomi?dzy posiedzeniami Wydzia?owych Komisji Stypendialnych, zapomog? mo?e przyzna? rektor.

 

 

ROZDZIA? VII

POSTANOWIENIA KO?COWE

 

§ 15

 

 1. ?wiadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych doktorant zobowi?zany jest niezw?ocznie zwróci? na rachunek funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.
 2. W przypadku bezpo?redniego przyczynienia si? doktoranta do uzyskania nienale?nych ?wiadcze? mo?e by? on zobowi?zany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 16

 

 1. ?rodki finansowe na stypendia za wyniki w nauce oraz zapomogi przyznawane s? wydzia?om na podstawie aktualnego stanu osobowego doktorantów.
 2. Niewykorzystane ?rodki b?d?ce w dyspozycji Uczelnianej Odwo?awczej Komisji Stypendialnej przekazywane s? na wydzia?y.
 3. Nie pobranie przez doktoranta przyznanych ?wiadcze? przez okres trzech miesi?cy od daty sporz?dzenia listy wyp?at, powoduje jego utrat?, a ?rodki zasilaj? uczelniany fundusz pomocy materialnej.
 4. Prawo do otrzymania stypendium za wyniki w nauce  maj? równie? obywatele pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz?onkowie ich rodzin, posiadaj?cy ?rodki finansowe niezb?dne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym, ?e osobom tym nie przys?uguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe?nosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wy?ywienie i zapomóg.

 

§ 17

 

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwo?awcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje - rektor.

 

§ 18

 

1.      Regulamin obowi?zuje od dnia 1 pa?dziernika 2006 roku.

2.      W semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 obowi?zuj? inne, od podanych w niniejszym Regulaminie terminy sk?adania wniosków o przyznanie ?wiadcze? pomocy materialnej. Terminy te okre?li rektor.

3.      Zmiany tre?ci niniejszego regulaminu dokonane by? mog? wy??cznie zarz?dzeniem Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.      Regulamin uzgodniono z Samorz?dem Doktorantów.

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

05-07-2007 r.

data zamieszczenia:

29-07-2007 r.

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1005 razy (w tym z UWM 15 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa